wstecz: CECHY PROBIERCZE

USTAWA Z DNIA 03 KWIETNIA 1993r - PRAWO PROBIERCZE

Dz.U.93.55.249
2001-03-30 zm. Dz.U.00.120.1268 art.48
2002-01-01 zm. Dz.U.01.154.1800 art.12
2002-10-01 zm. Dz.U.01.126.1382 art.9
2003-01-01 zm. Dz.U.01.63.636 art.30
zm. Dz.U.01.154.1800 art.12
2003-10-17 zm. Dz.U.03.171.1664 art.1
USTAWA
z dnia 3 kwietnia 1993 r.
Prawo probiercze.
Art. 1. 1. Wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
podlegaj obowi您kowi badania i cechowania przez organy administracji probierczej, kt鏎ymi s:
1) Prezes G堯wnego Urz璠u Miar, dzia豉j帷y na podstawie odr瑿nych przepis闚, zwany dalej "Prezesem
Urz璠u",
2) dyrektorzy okr璕owych urz璠闚 probierczych,
3) naczelnicy obwodowych urz璠闚 probierczych.
2. Organy administracji probierczej wykonuj swoje zadania przy pomocy podleg造ch im urz璠闚.
3. Dyrektor闚 okr璕owych urz璠闚 probierczych powo逝je i odwo逝je Prezes Urz璠u.
4. Naczelnik闚 obwodowych urz璠闚 probierczych powo逝je i odwo逝je Prezes Urz璠u na wniosek
w豉軼iwych dyrektor闚 okr璕owych urz璠闚 probierczych.
Art. 1a. 1. Minister w豉軼iwy do spraw gospodarki okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owy zakres
dzia豉nia organ闚 i urz璠闚 administracji probierczej.
2. Minister w豉軼iwy do spraw gospodarki, w drodze rozporz康zenia, tworzy i znosi okr璕owe i obwodowe
urz璠y probiercze, a tak瞠 okre郵a ich obszar dzia豉nia i siedziby, przy uwzgl璠nieniu lokalnych potrzeb oraz
tradycji poszczeg鏊nych wojew鏚ztw i powiat闚, jak r闚nie warunk闚 ekonomicznych dzia豉nia tych urz璠闚.
3. Organizacj okr璕owych urz璠闚 probierczych okre郵aj regulaminy nadane przez Prezesa Urz璠u, przy
uwzgl璠nieniu mo磧iwo軼i kadrowych i finansowych urz璠闚.
Art. 2. Metalami szlachetnymi w rozumieniu ustawy s: platyna, z這to, srebro i metale z grupy platynowc闚:
iryd, osm, pallad, rod i ruten, w stanie czystym albo w stopach z innymi metalami.
Art. 3. 1. Zawarto嗆 metalu szlachetnego w wyrobach okre郵a si pr鏏.
2. Pr鏏a jest to stosunek masy czystego metalu szlachetnego zawartego w stopie do masy stopu, wyra穎ny w
cz窷ciach tysi璚znych.
Art. 4. Wyr鏏 odpowiada danej pr鏏ie, je瞠li zawarto嗆 metalu szlachetnego nie jest mniejsza od
przewidzianej dla danej pr鏏y.
Art. 5. Minister w豉軼iwy do spraw gospodarki okre郵a, w drodze rozporz康zenia:
1) pr鏏y dla wyrob闚 z metali szlachetnych, uwzgl璠niaj帷 zasad okre郵on w art. 3 i 4,
2) wymagania, jakim powinny odpowiada wyroby z metali szlachetnych zg豉szane do badania i cechowania, tryb
zg豉szania, metody badania i cechowania tych wyrob闚 oraz wzory cech probierczych, uwzgl璠niaj帷 w
szczeg鏊no軼i obowi您ki podmiot闚 zobowi您anych do zg豉szania wyrob闚, spos鏏 okre郵ania zawarto軼i
metali szlachetnych w tych wyrobach, kryteria doboru cech probierczych do rodzaju wyrob闚 oraz opis
wizerunk闚 cech,
3) spos鏏 post瘼owania z wyrobami z metali szlachetnych nie odpowiadaj帷ymi najni窺zej pr鏏ie, ustalonej
zgodnie z pkt 1, uwzgl璠niaj帷 w szczeg鏊no軼i mo磧iwo嗆 oznaczenia ich znakiem MET lub wydania
鈍iadectwa badania oraz spos鏏 post瘼owania z wyrobami nie odpowiadaj帷ymi pr鏏om deklarowanym przez
podmioty zg豉szaj帷e.
Art. 6. 1. Wyroby z metali szlachetnych, odpowiadaj帷e pr鏏om ustalonym na podstawie art. 5 pkt 1,
oznaczane s cech probiercz, w豉軼iw dla metalu szlachetnego i pr鏏y.
2. Oznaczenie wyrobu cech probiercz ma charakter decyzji administracyjnej.
3. W okre郵onych przypadkach cecha probiercza mo瞠 by zast徙iona w obrocie 鈍iadectwem badania.
4. Minister w豉軼iwy do spraw gospodarki okre郵i, w drodze rozporz康zenia, przypadki, o kt鏎ych mowa w ust.
3, uwzgl璠niaj帷 przyczyny niepozwalaj帷e na oznaczenie wyrobu cech probiercz, w szczeg鏊no軼i polegaj帷e na
mo磧iwo軼i uszkodzenia wyrobu podczas cechowania, braku miejsca na umieszczenie cechy oraz wykonaniu
element闚 wyrobu z metalu nieszlachetnego.
Art. 7. 1. Do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mog by wprowadzone wy陰cznie wyroby z metali
szlachetnych oznaczone:
1) polskimi cechami probierczymi,
2) cechami probierczymi, kt鏎ych obowi您ek uznawania wynika z wi捫帷ych Rzeczpospolit Polsk um闚
mi璠zynarodowych,
3) cechami probierczymi, na podstawie kt鏎ych dopuszczono wyroby z metali szlachetnych do obrotu w krajach
cz這nkowskich Unii Europejskiej.
2. Prezes Urz璠u mo瞠 zwolni od obowi您ku zg豉szania do badania i cechowania wyroby z metali
szlachetnych sprowadzane z zagranicy i oznaczone cech urz璠u probierczego kraju, w kt鏎ym zosta造
wyprodukowane, je瞠li zawarto嗆 czystego metalu szlachetnego w tych wyrobach nie jest mniejsza od pr鏏y
najni窺zej, ustalonej na podstawie art. 5 pkt 1.
3. Zwolnienie od obowi您ku zg豉szania do badania i cechowania wyrob闚, o kt鏎ych mowa w ust. 2, nast瘼uje
w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 8. 1. Obowi您ek zg豉szania do badania i cechowania nie dotyczy:
1) wyrob闚 dawnego pochodzenia, maj帷ych warto嗆 historyczn lub artystyczn,
2) narz璠zi i aparat闚 lub ich cz窷ci, s逝膨cych do cel闚 naukowych i przemys這wych,
2a) wyrob闚 medycznych lub ich cz窷ci,
3) odznak, order闚, odznacze pa雟twowych i innych,
4) inkrustacji,
5) monet, chocia瘺y stanowi造 cz窷ci sk豉dowe wyrob闚 z metali szlachetnych,
6) surowc闚 i p馧fabrykat闚 oraz z這mu, w szczeg鏊no軼i blok闚, sztab, zlewk闚, blach, ta鄉, drutu, z
zastrze瞠niem art. 11.
2. Minister w豉軼iwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego okre郵a, w drodze rozporz康zenia,
kryteria kwalifikacji wyrob闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 1, uwzgl璠niaj帷 w szczeg鏊no軼i wyroby maj帷e
warto嗆 historyczn lub artystyczn, kt鏎e zosta造 wytworzone co najmniej 36 lat przed dniem powstania obowi您ku
zg豉szania ich do badania i cechowania w celu wprowadzenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 9. 1.Wyroby z platyny lub wyroby ze z這ta o masie mniejszej ni 1 gram oraz wyroby ze srebra o masie
mniejszej ni 5 gram闚 - nie podlegaj obowi您kowi badania i cechowania. Wyroby te powinny odpowiada jednej
z pr鏏 ustalonych na podstawie art. 5 pkt 1.
2. Wyroby, o kt鏎ych mowa w ust. 1, powinny by zaopatrzone przez wprowadzaj帷ego je do obrotu
handlowego w informacj o ich masie i pr鏏ie.
Art. 10. Przedmioty, o kt鏎ych mowa w art. 8 i 9, mog by badane i cechowane na wniosek zg豉szaj帷ego.
Art. 11. Przepisy ustawy dotycz帷e wyrob闚 z metali szlachetnych stosuje si odpowiednio do p馧fabrykat闚
z metali szlachetnych, przeznaczonych do cel闚 dentystycznych.
Art. 12. Wyroby z metali nieszlachetnych, pokryte pow這k z metali szlachetnych albo z wygl康u
przypominaj帷e wyroby z metali szlachetnych, powinny by przez wytw鏎c lub sprzedawc oznaczone znakiem
"metal" albo "met", albo w inny spos鏏 uzgodniony z w豉軼iwym miejscowo urz璠em probierczym.
Art. 13. 1. Nowo wytworzone wyroby z metali szlachetnych powinny by oznaczone znakiem wytw鏎cy.
2. Wytw鏎cy wyrob闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, s obowi您ani uzgodni swe znaki imienne we w豉軼iwych
terytorialnie okr璕owych urz璠ach probierczych i zg這si je w tych urz璠ach do ewidencji.
Art. 14. Sprzedawcy wyrob闚 z metali szlachetnych i z這tnicy s obowi您ani wywiesi w miejscu widocznym
dla klient闚 wzory cech probierczych wyrob闚 znajduj帷ych si w sprzeda篡.
Art. 15.1. Nadz鏎 nad przestrzeganiem przepis闚 ustawy sprawuj organy administracji probierczej.
2. Nadz鏎, o kt鏎ym mowa w ust. 1, jest sprawowany w szczeg鏊no軼i poprzez kontrole przeprowadzane przez
pracownik闚 administracji probierczej, kt鏎zy po okazaniu legitymacji s逝瘺owej i pisemnego upowa積ienia s
uprawnieni do:
1) wst瘼u na teren nieruchomo軼i lub pomieszcze, w kt鏎ych jest prowadzone przetw鏎stwo, naprawa lub obr鏒
wyrobami z metali szlachetnych,
2) sprawdzania dokument闚 potwierdzaj帷ych rejestracj prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej,
3) zbierania ustnych i pisemnych wyja郾ie w sprawach obj皻ych zakresem kontroli,
4) gromadzenia i zabezpieczania dowod闚 naruszenia przepis闚 ustawy,
5) legitymowania os鏏, w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich to窺amo軼i.
3. Kontrola, o kt鏎ej mowa w ust. 2, dotyczy przestrzegania przepis闚 ustawy przez osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj帷e osobowo軼i prawnej, prowadz帷e przetw鏎stwo, napraw lub
obr鏒 wyrobami z metali szlachetnych, zwane dalej "kontrolowanymi".
4. Kontrolowani s uprawnieni do:
1) uzyskania informacji o swoich prawach oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli,
2) obecno軼i podczas wszystkich czynno軼i kontrolnych dokonywanych przez pracownik闚 urz璠闚
probierczych,
3) podpisania protoko逝 kontroli albo podania, w ci庵u 7 dni od dnia dor璚zenia protoko逝, pisemnego
uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.
Art. 15a. 1. Organy administracji probierczej wsp馧dzia豉j, w zakresie sprawowania nadzoru nad
przestrzeganiem przepis闚 ustawy, z innymi jednostkami administracji publicznej uprawnionymi do kontroli.
2. Organy lub upowa積ieni pracownicy administracji probierczej mog wezwa, w uzasadnionych
przypadkach, tak瞠 ustnie, do pomocy funkcjonariuszy Policji, je瞠li natrafi na op鏎, kt鏎y uniemo磧iwia lub
utrudnia wykonywanie kontroli.
Art. 15b. 1. Minister w豉軼iwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw
wewn皻rznych okre郵i, w drodze rozporz康zenia, tryb i spos鏏 przeprowadzania kontroli oraz wzory upowa積ie do
kontroli, legitymacji i protoko堯w, uwzgl璠niaj帷 w szczeg鏊no軼i:
1) zakres przeprowadzania kontroli, w tym zakres udost瘼niania wyrob闚 z metali szlachetnych oraz
dokumentacji zwi您anej z przetw鏎stwem, naprawami i obrotem tymi wyrobami, a tak瞠 zabezpieczenia
dowod闚 naruszenia ustawy,
2) zakres wsp馧dzia豉nia z jednostkami administracji publicznej oraz z Policj.
Art. 16. 1. Pobiera si op豉ty za czynno軼i organ闚 i urz璠闚 administracji probierczej zwi您ane z:
1) badaniem stop闚 metali szlachetnych i wyrob闚 wykonywanych z takich stop闚,
2) cechowaniem zbadanych wyrob闚 i stop闚,
3) dokonywaniem ekspertyz wyrob闚 i stop闚.
2. Minister w豉軼iwy do spraw finans闚 publicznych, po zasi璕ni璚iu opinii Prezesa G堯wnego Urz璠u Miar,
okre郵a, w drodze rozporz康zenia, wysoko嗆 op豉t i tryb ich pobierania.
3. Nie uiszczone w terminie nale積o軼i za czynno軼i urz璠闚 probierczych podlegaj 軼i庵ni璚iu w trybie
egzekucji administracyjnej 鈍iadcze pieni篹nych. Do nale積o軼i tych stosuje si odpowiednio przepisy o
zobowi您aniach podatkowych.
Art. 17. Kto:
1) wprowadza do obrotu nie ocechowane wyroby z metali szlachetnych,
2) nie dope軟ia obowi您ku okre郵onego w art. 13 ust. 1 lub 2 albo w art. 14,
3) wprowadza do obrotu handlowego wyroby nie oznaczone w my郵 art. 12,
4) uniemo磧iwia organom administracji probierczej wykonywanie ich zada w zakresie sprawowania nadzoru
przez:
a) utrudnianie wst瘼u na teren nieruchomo軼i lub pomieszcze,
b) odmow udost瘼nienia dokument闚, o kt鏎ych mowa w art. 6 ust. 3 i art. 7 ust. 3,
c) uniemo磧iwianie gromadzenia i zabezpieczania dowod闚 naruszenia przepis闚 ustawy
- podlega karze grzywny.
Art. 18. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 17 nast瘼uje w trybie przepis闚 Kodeksu
post瘼owania w sprawach o wykroczenia.
Art. 19. Traci moc ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173 i z 1989 r. Nr
35, poz. 192).
Art. 19a. Przepis art. 7 ust. 1 pkt 3 stosuje si od dnia uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk cz這nkostwa w
Unii Europejskiej.
Art. 20. Ustawa wchodzi w 篡cie z dniem 1 stycznia 1994 r.

Valid HTML 4.01 Transitional