prawo probiercze


USTAWA Z DNIA 03 KWIETNIA 1993r - PRAWO PROBIERCZE


Dz.U.93.55.249
2001-03-30 zm. Dz.U.00.120.1268 art.48
2002-01-01 zm. Dz.U.01.154.1800 art.12
2002-10-01 zm. Dz.U.01.126.1382 art.9
2003-01-01 zm. Dz.U.01.63.636 art.30
zm. Dz.U.01.154.1800 art.12
2003-10-17 zm. Dz.U.03.171.1664 art.1
USTAWA
z dnia 3 kwietnia 1993 r.
Prawo probiercze.
Art. 1. 1. Wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
podlegają obowiązkowi badania i cechowania przez organy administracji probierczej, którymi są:
1) Prezes Głównego Urzędu Miar, działający na podstawie odrębnych przepisów, zwany dalej "Prezesem
Urzędu",
2) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych,
3) naczelnicy obwodowych urzędów probierczych.
2. Organy administracji probierczej wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im urzędów.
3. Dyrektorów okręgowych urzędów probierczych powołuje i odwołuje Prezes Urzędu.
4. Naczelników obwodowych urzędów probierczych powołuje i odwołuje Prezes Urzędu na wniosek
właściwych dyrektorów okręgowych urzędów probierczych.
Art. 1a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres
działania organów i urzędów administracji probierczej.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi okręgowe i obwodowe
urzędy probiercze, a także określa ich obszar działania i siedziby, przy uwzględnieniu lokalnych potrzeb oraz
tradycji poszczególnych województw i powiatów, jak również warunków ekonomicznych działania tych urzędów.
3. Organizację okręgowych urzędów probierczych określają regulaminy nadane przez Prezesa Urzędu, przy
uwzględnieniu możliwości kadrowych i finansowych urzędów.
Art. 2. Metalami szlachetnymi w rozumieniu ustawy są: platyna, złoto, srebro i metale z grupy platynowców:
iryd, osm, pallad, rod i ruten, w stanie czystym albo w stopach z innymi metalami.
Art. 3. 1. Zawartość metalu szlachetnego w wyrobach określa się próbą.
2. Próba jest to stosunek masy czystego metalu szlachetnego zawartego w stopie do masy stopu, wyrażony w
częściach tysięcznych.
Art. 4. Wyrób odpowiada danej próbie, jeżeli zawartość metalu szlachetnego nie jest mniejsza od
przewidzianej dla danej próby.
Art. 5. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia:
1) próby dla wyrobów z metali szlachetnych, uwzględniając zasadę określoną w art. 3 i 4,
2) wymagania, jakim powinny odpowiadać wyroby z metali szlachetnych zgłaszane do badania i cechowania, tryb
zgłaszania, metody badania i cechowania tych wyrobów oraz wzory cech probierczych, uwzględniając w
szczególności obowiązki podmiotów zobowiązanych do zgłaszania wyrobów, sposób określania zawartości
metali szlachetnych w tych wyrobach, kryteria doboru cech probierczych do rodzaju wyrobów oraz opis
wizerunków cech,
3) sposób postępowania z wyrobami z metali szlachetnych nie odpowiadającymi najniższej próbie, ustalonej
zgodnie z pkt 1, uwzględniając w szczególności możliwość oznaczenia ich znakiem MET lub wydania
świadectwa badania oraz sposób postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi próbom deklarowanym przez
podmioty zgłaszające.
Art. 6. 1. Wyroby z metali szlachetnych, odpowiadające próbom ustalonym na podstawie art. 5 pkt 1,
oznaczane są cechą probierczą, właściwą dla metalu szlachetnego i próby.
2. Oznaczenie wyrobu cechą probierczą ma charakter decyzji administracyjnej.
3. W określonych przypadkach cecha probiercza może być zastąpiona w obrocie świadectwem badania.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, o których mowa w ust.
3, uwzględniając przyczyny niepozwalające na oznaczenie wyrobu cechą probierczą, w szczególności polegające na
możliwości uszkodzenia wyrobu podczas cechowania, braku miejsca na umieszczenie cechy oraz wykonaniu
elementów wyrobu z metalu nieszlachetnego.
Art. 7. 1. Do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wprowadzone wyłącznie wyroby z metali
szlachetnych oznaczone:
1) polskimi cechami probierczymi,
2) cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów
międzynarodowych,
3) cechami probierczymi, na podstawie których dopuszczono wyroby z metali szlachetnych do obrotu w krajach
członkowskich Unii Europejskiej.
2. Prezes Urzędu może zwolnić od obowiązku zgłaszania do badania i cechowania wyroby z metali
szlachetnych sprowadzane z zagranicy i oznaczone cechą urzędu probierczego kraju, w którym zostały
wyprodukowane, jeżeli zawartość czystego metalu szlachetnego w tych wyrobach nie jest mniejsza od próby
najniższej, ustalonej na podstawie art. 5 pkt 1.
3. Zwolnienie od obowiązku zgłaszania do badania i cechowania wyrobów, o których mowa w ust. 2, następuje
w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 8. 1. Obowiązek zgłaszania do badania i cechowania nie dotyczy:
1) wyrobów dawnego pochodzenia, mających wartość historyczną lub artystyczną,
2) narzędzi i aparatów lub ich części, służących do celów naukowych i przemysłowych,
2a) wyrobów medycznych lub ich części,
3) odznak, orderów, odznaczeń państwowych i innych,
4) inkrustacji,
5) monet, chociażby stanowiły części składowe wyrobów z metali szlachetnych,
6) surowców i półfabrykatów oraz złomu, w szczególności bloków, sztab, zlewków, blach, taśm, drutu, z
zastrzeżeniem art. 11.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia,
kryteria kwalifikacji wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności wyroby mające
wartość historyczną lub artystyczną, które zostały wytworzone co najmniej 36 lat przed dniem powstania obowiązku
zgłaszania ich do badania i cechowania w celu wprowadzenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 9. 1.Wyroby z platyny lub wyroby ze złota o masie mniejszej niż 1 gram oraz wyroby ze srebra o masie
mniejszej niż 5 gramów - nie podlegają obowiązkowi badania i cechowania. Wyroby te powinny odpowiadać jednej
z prób ustalonych na podstawie art. 5 pkt 1.
2. Wyroby, o których mowa w ust. 1, powinny być zaopatrzone przez wprowadzającego je do obrotu
handlowego w informację o ich masie i próbie.
Art. 10. Przedmioty, o których mowa w art. 8 i 9, mogą być badane i cechowane na wniosek zgłaszającego.
Art. 11. Przepisy ustawy dotyczące wyrobów z metali szlachetnych stosuje się odpowiednio do półfabrykatów
z metali szlachetnych, przeznaczonych do celów dentystycznych.
Art. 12. Wyroby z metali nieszlachetnych, pokryte powłoką z metali szlachetnych albo z wyglądu
przypominające wyroby z metali szlachetnych, powinny być przez wytwórcę lub sprzedawcę oznaczone znakiem
"metal" albo "met", albo w inny sposób uzgodniony z właściwym miejscowo urzędem probierczym.
Art. 13. 1. Nowo wytworzone wyroby z metali szlachetnych powinny być oznaczone znakiem wytwórcy.
2. Wytwórcy wyrobów, o których mowa w ust. 1, są obowiązani uzgodnić swe znaki imienne we właściwych
terytorialnie okręgowych urzędach probierczych i zgłosić je w tych urzędach do ewidencji.
Art. 14. Sprzedawcy wyrobów z metali szlachetnych i złotnicy są obowiązani wywiesić w miejscu widocznym
dla klientów wzory cech probierczych wyrobów znajdujących się w sprzedaży.
Art. 15.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawują organy administracji probierczej.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany w szczególności poprzez kontrole przeprowadzane przez
pracowników administracji probierczej, którzy po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia są
uprawnieni do:
1) wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń, w których jest prowadzone przetwórstwo, naprawa lub obrót
wyrobami z metali szlachetnych,
2) sprawdzania dokumentów potwierdzających rejestrację prowadzonej działalności gospodarczej,
3) zbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli,
4) gromadzenia i zabezpieczania dowodów naruszenia przepisów ustawy,
5) legitymowania osób, w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, dotyczy przestrzegania przepisów ustawy przez osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące przetwórstwo, naprawę lub
obrót wyrobami z metali szlachetnych, zwane dalej "kontrolowanymi".
4. Kontrolowani są uprawnieni do:
1) uzyskania informacji o swoich prawach oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli,
2) obecności podczas wszystkich czynności kontrolnych dokonywanych przez pracowników urzędów
probierczych,
3) podpisania protokołu kontroli albo podania, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu, pisemnego
uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.
Art. 15a. 1. Organy administracji probierczej współdziałają, w zakresie sprawowania nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów ustawy, z innymi jednostkami administracji publicznej uprawnionymi do kontroli.
2. Organy lub upoważnieni pracownicy administracji probierczej mogą wezwać, w uzasadnionych
przypadkach, także ustnie, do pomocy funkcjonariuszy Policji, jeżeli natrafią na opór, który uniemożliwia lub
utrudnia wykonywanie kontroli.
Art. 15b. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli oraz wzory upoważnień do
kontroli, legitymacji i protokołów, uwzględniając w szczególności:
1) zakres przeprowadzania kontroli, w tym zakres udostępniania wyrobów z metali szlachetnych oraz
dokumentacji związanej z przetwórstwem, naprawami i obrotem tymi wyrobami, a także zabezpieczenia
dowodów naruszenia ustawy,
2) zakres współdziałania z jednostkami administracji publicznej oraz z Policją.
Art. 16. 1. Pobiera się opłaty za czynności organów i urzędów administracji probierczej związane z:
1) badaniem stopów metali szlachetnych i wyrobów wykonywanych z takich stopów,
2) cechowaniem zbadanych wyrobów i stopów,
3) dokonywaniem ekspertyz wyrobów i stopów.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar,
określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat i tryb ich pobierania.
3. Nie uiszczone w terminie należności za czynności urzędów probierczych podlegają ściągnięciu w trybie
egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. Do należności tych stosuje się odpowiednio przepisy o
zobowiązaniach podatkowych.
Art. 17. Kto:
1) wprowadza do obrotu nie ocechowane wyroby z metali szlachetnych,
2) nie dopełnia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 lub 2 albo w art. 14,
3) wprowadza do obrotu handlowego wyroby nie oznaczone w myśl art. 12,
4) uniemożliwia organom administracji probierczej wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru
przez:
a) utrudnianie wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń,
b) odmowę udostępnienia dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 7 ust. 3,
c) uniemożliwianie gromadzenia i zabezpieczania dowodów naruszenia przepisów ustawy
- podlega karze grzywny.
Art. 18. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 17 następuje w trybie przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 19. Traci moc ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173 i z 1989 r. Nr
35, poz. 192).
Art. 19a. Przepis art. 7 ust. 1 pkt 3 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w
Unii Europejskiej.
Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.

Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X